Slik jobber vi

Trollstua barnehage har en variert og allsidig sammensatt personallgruppe med ulik kompetanse og erfaring. Ei stabil personalgruppe gjør at vi lettere kan jobbe mot felles mål, både kortsiktige og langsiktige. Videre gir samkjørte og tydelige voksne trygge rutiner og rammer i barnas hverdag.

Samfunnet er stadig i endring, og det stilles andre krav og forventinger i ulike perioder - evne til nytenkning blir viktig. Dette er noe vi jobber mye med, og ønsker til en hver tid å gi et best mulig barnehagetilbud til barna og foreldrene.

Vi har mye glede og humor i personalgruppa, noe som har positiv innvirkning på miljøet i barnehagen. Dette "ligger i veggene" i Trollstua og føres over til vårt samvær med barna og foreldrene.
Vår hverdag preges av glede, lek, omsorg, latter og humor sammen med barna. Vi har som målsetting at : "vi jobber med oppovermunn" 

Vi har barnehagelærere på alle avdelingene, i tillegg til daglig leder som er barnehagelærer. I tillegg er de fleste andre ansatte fagarbeidere.

Personalet jobber med pedagogiske mål og planer, men det viktigste av alt kan sies med tre ord: "BARNET I SENTRUM". Det å se hvert enkelt barns behov, personlighet og interesser er veldig viktig. I en barnehage med mange barn skal alle barna føle seg trygge og godt ivaretatt, og at de blir sett av alle!!